Секретаријат министарства

Јасна Добрисављевић
секретар министарства

Контакт телефон: тел. 011/361-6536

e-mail: sekretar@mtt.gov.rs

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса и значаја за Министарство, и то: правни, општи, финансијско - материјални, евиденциони, аналитички, стручно - оперативни, статистичко - евиденциони, документациони, канцеларијско - административни, информатички и други послови који су везани за организациона, кадровска, финансијска, информатичка и друга питања, којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица и сарадња са другим органима.

          У Секретаријату Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одељење за људске ресурсе
 2. Одељење за  финансијске послове        
 3. Одсек за правне послове и координацију послова у законодавној области
 4. Група за опште послове и руковање имовином
 5. Одсек за јавне набавке
 6. Групa за јавност рада

          У Одељењу за људске ресурсе обављају се послови који се односе на: праћење и обезбеђивањe усаглашености примене закона и других прописа у области управљања и развоја људских ресурса; праћење, примену и унапређење прописа у области радних односа; анализу кадровских потреба и припрему нацрта кадровског плана Министарства; пружање саветодавне подршке запосленима по питањима радног окружења, једнакости полова и заштите од злостављања; праћење и старање о уједначености спровођења поступка вредновања радне успешности државних службеника и пружање саветодавне подршке руководиоцима унутрашњих јединица у поступку евалуације учинка запослених; сарадњу са другим државним органима у вези са спровођењем стратегије управљања људским ресурсима; припрему и израду акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; израду аката који се односе на права и обавезе запослених из радног односа и ван радног односа; пружање стручне подршке у спровођењу поступка утврђивања одговорности државних службеника и намештеника, припрему изјашњења на жалбе Жалбеној комисији Владе и учествовање у припреми изјашњења на тужбе из радних спорова; координацију рада осталих унутрашњих јединица у области људских ресурса, унутрашњег уређења и систематизације радних места; аутоматску обраду података и вођење информационог система за управљање људским ресурсима; вођење персоналних, кадровских евиденција, као и других евиденција из делокруга рада; вођење прописане документације за здравствено и пензијско-инвалидско осигурање запослених; спровођење интерног и јавног конкурса, изборног поступка селекције, одабира и пријема кандидата у радни однос; припрему, спровођење и унапређење стратегије обуке и развоја кадрова у Министарству, анализу потреба за обуком и стручним усавршавањем државних службеника и намештеника; израду и реализацију плана обуке; праћење утицаја обуке на учинак државних службеника и намештеника и праћење развоја каријере запослених везано за њихово напредовање; припрему посебног програма обуке државних службеника; увођење у посао новопримљених државних службеника и намештеника, као и приправника, као и други послови из ове области.

           У Одељењу за људске ресурсе образују се следеће уже унутрашње јединице:

    1. Одсек за правне и стручно-оперативне послове;

    2. Група за селекцију и развој кадрова.

 

           У Одсеку за правне и стручно-оперативне послове обављају се послови који се односе на: праћење и обезбеђивањe усаглашености примене закона и других прописа у области управљања и развоја људских ресурса; праћење, примену и унапређења прописа у области радних односа; анализу кадровских потреба и припрему нацрта кадровског плана Министарства; пружање саветодавне подршке запосленима по питањима радног окружења, једнакости полова и заштите од злостављања; праћење и старање о уједначености спровођења поступка вредновања радне успешности државних службеника и пружање саветодавне подршке руководиоцима унутрашњих јединица у поступку евалуације учинка запослених; сарадњу са другим државним органима у вези са спровођењем стратегије управљања људским ресурсима; припрему и израду акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; израду аката који се односе на права и обавезе запослених из радног односа и ван радног односа; пружање стручне подршке у спровођењу поступка утврђивања одговорности државних службеника и намештеника, припрему изјашњења на жалбе Жалбеној комисији Владе и учествовање у припреми изјашњења на тужбе из радних спорова; координацију рада осталих унутрашњих јединица у области људских ресурса, унутрашњег уређења и систематизације радних места; аутоматску обраду података и вођење информационог система за управљање људским ресурсима; вођење персоналних, кадровских евиденција, као и других евиденција из делокруга рада; вођење прописане документације за здравствено и пензијско-инвалидско осигурање запослених, као и други послови из ове области.

 

           У Групи за селекцију и развој кадрова обављају се послови који се односе на: регрутовање, селекцију и пријем нових кадрова, и то: спровођење интерног и јавног конкурса, изборног поступка селекције, одабира и пријема кандидата у радни однос на извршилачким радним местима, као и покретање поступка попуњавања радних места која су положаји државних службеника на положају; припрему предлога за Владу за постављења државних службеника на положај по спроведеној процедури; припрему и израду извештаја у вези расписаних конкурса; припрему, спровођење и унапређење стратегије обуке и развоја кадрова у Министарству, анализу потреба за обуком и стручним усавршавањем државних службеника и намештеника; израду и реализацију плана обуке; праћење утицаја обуке на учинак државних службеника и намештеника и праћење развоја каријере запослених везано за њихово напредовање; припрему посебног програма обуке државних службеника; увођење у посао новопримљених државних службеника и намештеника, као и приправника, праћење и пријављивање државних службеника за полагање државног стручног испита, као и других испита који су услов за рад на радном месту; сарадњу са консултантским институцијама које се баве обуком и другим видовима едукације државних службеника и намештеника, као и други послови из ове области

           У Одељењу за финансијске послове обављају се послови који се односе на: израду предлога приоритетних области финансирања; припрему предлога финансијског плана за израду закона којим се уређује буџет Министарства; израду плана извршења буџета из надлежности Одељења за текућу годину у складу са Законом о буџету Републике Србије; планирање квота; припрему преузимања и плаћања обавеза и праћење основаности плаћања; књиговодствене послове; усаглашавање Главне књиге Трезора са помоћним (књиговодственим) евиденцијама Министарства; послове у вези са реализацијом програма и пројеката који се финансирају из донација; припрему и израду периодичних и годишњег извештаја о извршењу буџета и завршног рачуна који се подноси Управи за трезор; израду информација, интерних процедура и упутства у вези са текућим финансирањем; праћење прописа из области финансија; сарадњу са Министарством финансија и другим институцијама  и корисницима у вези са реализацијом програма и пројеката из надлежности Одељења; координацију рада са осталим унутрашњим јединицама у Министарству, као и други послови из ове области.

          У Одељењу за финансијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за планирање, израду буџета и извештавање;
 2. Одсек за извршење буџета;
 3. Група за књиговодство.

       

         У Групи за планирање, израду буџета и извештавање обављају се послови који се односе на: припрему и израду предлога приоритетних области финансирања; планирање и израду буџета Министарства; израду Детаљног финансијског плана; припрему периодичних и годишњих извештаја о извршењу буџета; планирање квота; организацију и праћење благовременог обезбеђивања потребних средстава путем промене одобрених апропријација и квота; праћење прописа из области финансија; сарадња на изради нацрта годишњег плана јавних набавки Министарства у складу са Планом извршења буџета Министарства; израда предлога свих финансијских докумената који се достављају Министарству финансија на сагласност у циљу извршења програма и пројеката; израда ребаланса буџета; сарадњу са Народном банком Србије и пословним банкама у вези са отварањем и вођењем евиденционих рачуна и других рачуна; сарадњу са Министарством финансија у планирању и извршавању средстава буџета и других извора средстава; учешће и координација у планирању и спровођењу пројеката који се финансирају из донација и зајмова; достављање мишљења на предлоге законских и подзаконских аката из области финансијског пословања Министарства; пружање пуне финансијске подршке свим унутрашњим организационим јединицама Министарства за њихов континуиран рад у складу са позитивним законским прописима; као и други послови из ове области.          

         У Одсеку за извршење буџета обављају се послови који се односе на: извршење буџета у складу са утврђеним апропријацијама; контролу законитости, рачуноводствене исправности и веродостојности финансијске документације; преузимање и припрему документације за плаћање у делу извршења буџета у складу са контним планом и контним оквиром за буџетске кориснике; припрему и обраду документације за обрачун плата и других накнада за лична примања запослених и ангажованих лица; припрему и обраду документације за исплату путних налога за службена путовања у земљи и иностранству; припрему и обраду документације за извршење свих других трансакција у систему за извршење буџета Управе за трезор; послове на изради предлога решења о распореду средстава; сарадњу са Министарством финансија и другим институцијама и корисницима у вези са реализацијом програма и пројеката из надлежности Министарства, израду интерних процедура, општих и других аката који регулишу рад финансијске службе, израду информација и припрему извештаја о извршењу буџета; обезбеђивање података неопходних за израду предлога финансијског плана за израду закона о буџету и утврђивање расхода за предлагање приоритетних области финансирања, као и други послови из ове области.

        У Групи за књиговодство обављају се послови који се односе на: припрему документације за контирање и књижење у складу са контним планом и контним оквиром за буџетске кориснике; вођење помоћних књига и евиденција; вођење главне књиге у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и интерним општим актом; усклађивање стања у књиговодственој евиденцији са стањем у евиденцији Управе за трезор; преузимање документације и књижење донаторских рачуна; израду решења о укњижењу набављених основних средстава Министарства; контролише евиденције о непокретној и покретној имовини Министарства; усаглашавање стања, сравњење стања, прекњижавање ставки; књижење плата и других накнада за лична примања запослених и ангажованих лица; обрачун и књижење путних налога за службена путовања у земљи и иностранству; израду периодичних извештаја и завршног рачуна, израду годишњих извештаја за Републички завод за статистику и других годишњих и периодичних извештаја предвиђених законским и подзаконским актима у области буџетског рачуноводства; достављање мишљења на предлоге законских и подзаконских аката из области буџетског рачуноводстава,  као и други послови из ове области.

       

         У Одсеку за правне послове и координацију послова у законодавној области обављају се послови који се односе на: припрему тужбених захтева, изјашњења на тужбе и друге поднеске надлежним органима у споровима из имовинско-правних и радних односа; сарадњу са Државним правобранилаштвом, органима државне управе, службама Владе и другим државним органима; учествовање у припреми годишњег програма рада, оперативних планова и извештаја о раду Министарства; припрему, израду и праћење реализације општих, појединачних и интерних аката који се односе на организацију и рад Министарства ; припрему уговора које закључује Министарство са другим републичким органима и организацијама, као и другим органима и привредним субјектима који су од заједничког интереса за цело Министарство; израду аката о образовању пројектних, посебних радних и других група које се образују посебним актима; обраду захтева и сачињавање одговора по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; спровођење поступака прописаних Законом о заштити узбуњивача; припремање и израду документације за доношење одлука и решења из стамбене области; припрему и израду аката за попис имовине и обавеза и старање о роковима за извршење пописа; израду решења у вези  реализације службених путовања у земљи и иностранству; припрему и спровођење Плана интегритета Министарства; упрaвљaњe сукoбoм интeрeсa; припрему и израду нацрта уговора, споразума и других аката; сарадњу са другим органима и организацијама и предузимање активности у области борбе против корупције; координацију садржинске и формалне провере и верификације предлога закона и других подзаконских аката израђених од стране других организационих јединица и достављање на разматрање и усвајање Влади; припрему и обједињавање мишљења унутрашњих јединица Министарства на нацрте закона и друга акта чији су предлагачи други органи државне управе и организације; обједињавање аката и одговора који се достављају по захтеву грађана и других организација који се добијају преко кабинета министра, кабинета Владе или кабинета Председника, припрему одговора на писмене представке правних лица и грађана и одговора на посланичка питања, као и други послови из ове области. 

       У Одсеку за правне послове и координацију послова у законодавној области образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за правне послове;
 2. Група за координацију послова у законодавној области.

      У Групи за правне послове обављају се послови који се односе на: припрему тужбених захтева, изјашњења на тужбе и друге поднеске надлежним органима у споровима из имовинско-правних и радних односа; сарадњу са Државним правобранилаштвом, органима државне управе, службама Владе и другим државним органима; учествовање у припреми годишњег програма рада, оперативних планова и извештаја о раду Министарства; припрему, израду и праћење реализације општих, појединачних и интерних аката који се односе на организацију и рад Министарства и од заједничког су интереса за цело Министарство; припрему уговора које закључује Министарство са другим републичким органима и организацијама, као и другим органима и привредним субјектима који су од заједничког интереса за цело Министарство; израду аката о образовању пројектних, посебних радних и других група које се образују посебним актима; обраду захтева и сачињавање одговора по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; спровођење поступака прописаних Законом о заштити узбуњивача; припремање и израду документације за доношење одлука и решења из стамбене области; припрему и израду аката за попис имовине и обавеза и старање о роковима за извршење пописа; израду решења у вези  реализације службених путовања у земљи и иностранству; припрему и спровођење Плана интегритета Министарства; упрaвљaњe сукoбoм интeрeсa; припрему и израду нацрта уговора, споразума и других аката; сарадњу са другим органима и организацијама и предузимање активности у области борбе против корупције, као и други послови из ове области који су од заједничког интереса за цело Министарство.

          У Групи за координацију послова у законодавној области обављају се послови који се односе на: координацију садржинске и формалне провере и верификације предлога закона и других подзаконских аката израђених од стране других организацоних јединица и достављање на разматрање и усвајање Влади; припрему и обједињавање мишљења унутрашњих јединица Министарства на нацрте закона и друга акта чији су предлагачи други органи државне управе и организације; обједињавање аката и одговора који се достављају по захтеву грађана и других организација који се добијају преко кабинета министра, кабинета Владе или кабинета Председника, припрему одговора на писмене представке правних лица и грађана и одговора на посланичка питања, као и други послови из ове области.

     

        У Групи за опште послове и руковање имовином обављају се послови који се односе на: планирање и предузимање активности које се односе на остваривање безбедности и здравља на раду, укључујући и обуке запослених у тој области; припрему акта о процени ризика на раду; вођење евиденције имовине Министарства и сарадњу са Републичком дирекцијом за имовину ради достављања података из евиденције о имовини Министарства; укњижења/искњижења опреме као и други послови на реализацији имовинско-правних односа Министарства; припрему и организацију поступка годишњег пописа имовине Министарства, сравњење стања основних средстава утврђеног годишњим пописом; прелокације опреме и праћење свих промена на имовини; расходовање дотрајале опреме; вођење евиденције о распореду основних средстава у пословним просторијама, као и задуживање и раздуживање запослених са основним средствима; организовање текућег одржавања опреме; поступање по захтевима за заштиту података личности; спровођење анализе докумената јавних политика и резултата спровођења јавних политика и сачињавање извештаја о резултатима спровођења јавних политика из делокруга Министарства; редовно ажурирање Информатора о раду Министарства; сарадњу са другим органима и организацијама, планирање и предузимање активности у областима одбране и ванредних ситуација, укључујући и обуке запослених у тим областима; послове који се односе на употребу печата и штамбиља и с тим у вези евиденцију задужења; организацију службених путовања у земљи и иностранству; координацију послова за несметано коришћење услуга фиксне и мобилне телефоније и с тим у вези праћење коришћења услуга; израду месечних и годишњих планова са исказаним потребама за набавку потрошног материјала; координацију при дистрибуцији потрошног материјала; организацију коришћења возног парка и обезбеђење превоза; старање о техничкој исправности, одржавању и регистрацији службених возила; евиденцију о утрошку горива за службене аутомобиле; послове унутрашње организације пријема и отпремања поште и архивирања; послове возача и курирске послове; сарадњу са Управом за заједничке послове републичких органа у вези са обављањем послова из делокруга те Управе, као и други послови из ове области који су од заједничког интереса за цело Министарство.

          У Одсеку за јавне набавке обављају се послови који се односе на: координацију спровођења поступака јавних набавки у Министарству; припрему предлога годишњег Плана набавке за Министарство у складу са Финансијским планом Министарства;  планирање динамике јавних набавки у складу са одобреним средствима; правне послове у вези са јавним набавкама; праћење реализације јавних набавки; обраду тендерске документације; спровођење поступка избора најповољнијег понуђача и других поступака у оквиру јавних набавки за потребе Министарства; праћење реализације јавних набавки, као и други послови из ове области.        

          У Групи за јавност рада обављају се послови који се односе на: комуникацију и односе са јавношћу, сарадњу са средствима јавног информисања, координирање објава за Министарство на различитим каналима комуникације, као и организовање јавних наступа; припрему материјала у циљу презентације информација и израде одговора и извештаја за потребе јавности рада и других државних органа; припрему информативних, едукативних и промотивних материјала у областима из делокруга Министарства; осмишљавање и координирање реализације медијских кампања Министарства; координирање активности Министарства у вези са организацијом конференција за представнике медија, израду саопштења за јавност и организовање интервјуа и јавних наступа за потребе Министарства; достављање саопштења ради објављивања на интернет презентацији Министарства, као и други послови из ове области.