Информација за посреднике у промету и закупу непокретности

Обавештење за писмени део испита (тест)

Обавештење за усмени део испита

Информације за регистар посредника

Измене Правилника о регистру посредника у закупу непокретности

Информације за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Донети ажурирани у складу са Националном проценом ризика документи: