Уже унутрашње јединице јединице изван састава сектора и секретаријата

ГРУПА ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК И УПРАВНО -ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

        У Групи за другостепени поступак и управно-правне послове обављају се послови који се односе на: вођење другостепеног управног поступка и доношење коначних решења по жалбама изјављеним на решења тржишних и туристичких инспектора и припремање нацрта одговора на тужбе којим се покреће управни спор пред Управним судом против ових аката; припремање стручних изјашњења на тужбе, судске одлуке, редовне и ванредне правне лекове и одлуке донете у извршним поступцима који проистичу из поступка инспекцијског надзора тржишне инспекције и поступака поводом имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ за Државно правобранилаштво, надлежне судове и друге органе и иницирање тужби ради остваривања потраживања Министарства из тих поступака; праћење и анализа примене прописа из области где инспекцијски надзор врши Министарство, као и други послови из ове области.         

 

 

 

ГРУПА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

У Групи за интерну ревизију обављају се послови који се односе на: стратешко годишње и оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије; проверу примене закона и проверу поштовања правила интерне контроле; оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности свих пословних функција из надлежности Министарства; успостављање сарадње са централном јединицом за хармонизацију министарства надлежног за послове финансија и екстерном ревизијом; контролу управљања средствима из ЕУ; вршење послова неопходних за остваривање сигурности у погледу функционисања система интерне ревизије, у складу са међународним стандардима интерне ревизије и прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији и кодексом струковне етике интерних ревизора, као и други послови из ове области.