Сектор за пословни развој, управљање пројектима и европске интеграције


помоћник министра

Контакт телефон:
011/2641-891

e-mail:

У Сектору за пословни развој, управљање пројектима и европске интеграције обављају се послови који се односе на: координацију и праћење послова у оквиру процеса преговора о приступању ЕУ из надлежности Министарства; стручне и административне послове и координацију учешћа представника Министарства у раду тела за процес приступања Републике Србије Европској унији; праћење, координацију реализације и припрему прилога Министарства за потребе израде акционих планова и извештаја о реализацији активности у процесу европских интеграција; учешће у изради и праћењу спровођења стратешких пројеката из надлежности Министарства; учешће у раду група за припрему стратешких и програмских докумената за идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи; предлагање пројеката у складу са релевантном процедуром; учешће у припреми пројектне и тендерске документације, уговора; праћење спровођења уговорених обавеза од стране уговарача; припрему и подношење извештаја о процесу програмирања и процесу спровођења пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ; сарадњу са међународним донаторима, као и надлежним националним институцијама ради обезбеђивања подршке за програме и пројекте који доприносе остваривању циљева из надлежности Министарства; пружање стручне подршке у припреми планских докумената из делокруга Министарства; прикупљање података неопходних за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга Министарства кроз показатеље учинка; анализу прикупљених података; праћење спровођења и извештавања о спровођењу наведених планских докумената; успостављање, одржавање и унапређење финансијског управљања и контроле; пружање стручне подршке развоју финансијског управљања и контроле; координацију развојног планирања у области електронских комуникација и информационог друштва; управљање приоритетним пројектима у области електронских комуникација и информационог друштва; координацију послова на приоритетним пројектима у области електронских комуникација и информационог друштва; унапређење услова за електронску трговину и пословање у РС; сарадњу са привредним субјектима и државним институцијама са циљем подстицања развоја информационо-комуникационих технологија; координацију и унапређење регулативе, међународну сарадњу у области електронских комуникација и информационог друштва, као и други послови из ове области.''

           У Сектору за пословни развој, управљање пројектима и европске интеграције образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за европске интеграције и управљање ЕУ и другим међународним пројектима;
  2. Група за планска документа и подршку управљању;
  3. Одељење за развој Дигиталне агенде;

           У Одељењу за европске интеграције и управљање ЕУ и другим међународним пројектима обављају се послови који се односе на: координацију и праћење послова у оквиру процеса преговора о приступању ЕУ из надлежности Министарства; стручне и административне послове и координацију учешћа представника Министарства у раду тела за процес приступања Републике Србије Европској унији; праћење, координацију реализације и припрему прилога Министарства за потребе израде акционих планова и извештаја о реализацији активности у процесу европских интеграција; учешће у изради и праћењу спровођења стратешких пројеката из надлежности Министарства;учешће у раду група за припрему стратешких и програмских докумената за идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи; предлагање пројеката у складу са релевантном процедуром; учешће у припреми пројектне и тендерске документације, уговора; праћење спровођења уговорених обавеза од стране уговарача; припрему и подношење извештаја о процесу програмирања и процесу спровођења пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ; сарадњу са међународним донаторима као и надлежним националним институцијама ради обезбеђивања подршке за програме и пројекте који доприносе остваривању циљева из надлежности Министарства, као и други послови из ове области.

      У Групи за планска документа и подршку управљању обављају се послови који се односе на: пружање стручне подршке у припреми планских докумената из делокруга Министарства; прикупљање података неопходних за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга Министарства кроз показатеље учинка; анализу прикупљених података; праћење спровођења и извештавања о спровођењу наведених планских докумената; успостављање, одржавање и унапређење финансијског управљања и контроле; пружања стручне подршке развоју финансијског управљања и контроле, као и други послови из ове области.

      У Одељењу за развој Дигиталне агенде обављају се послови који се односе на  координацију развојног планирања у области електронских комуникација и информационог друштва; управљање приоритетним пројектима у области електронских комуникација и информационог друштва; координацију послова на приоритетним пројектима у области електронских комуникација и информационог друштва; унапређење услова за електронску трговину и пословање у РС; сарадњу са привредним субјектима и државним институцијама са циљем подстицања развоја информационо-комуникационих технологија; координацију и унапређење регулативе, међународну сарадњу у области електронских комуникација и информационог друштва, као и други послови из ове области.

       У Одељењу за развој Дигиталне агенде образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за планирање пројеката;
  2. Група за имплементацију и праћење пројеката;
  3. Група за пословни развој у  области Дигиталне агенде.

        У  Групи за планирање пројеката обављају се послови који се односе на  стратешко планирање и припрему приоритетних пројеката, процену потреба и планирање пројектних активности у области електронских комуникација и информационог друштва, као и други послови из ове области.

      У Групи  за имплементацију и праћење пројеката обављају се послови који се односе на праћење реализације пројеката, имплементацију пројеката, као и други послови из ове области.

        У Групи за пословни развој у  области Дигиталне агенде обављају се послови који се односе на координацију развојног планирања и унапређење регулативе у области електронских комуникација и информационог друштва, унапређење услова за електронску трговину и пословање у РС, анализу потенцијала за развој у Дигиталној агенди и дефинисање иницијалних пројектних предлога, као и други послови из ове области.