Сектор туристичке инспекције

Дуња Ђенић
в.д. помоћника министра

Контакт телефон:
011/3139-676

Дежурни телефони:
011/3139-686; 064/89-33-091

Факс:
011/3139-675

e-mail:
turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs

Адреса:
ул. Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд

          У Сектору туристичке инспекције обављају се послови који се односе на: превентивно деловање и вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењени ризик; надзор над нерегистрованим субјектима; планирање и праћење стања у области инспекцијског надзора које је у делокругу туристичке инспекције; измене и допуне контролних листа и њихово објављивање на интернет страници; утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности; заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства; израду извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције; праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа; усклађивање инспекцијског надзора;  правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора; вођење евиденције о инспекцијском надзору; сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам, припрему стручних основа за израду прописа из делокруга Сектора, као и други послови из ове области.

          У Одељењу за координацију, студијско-аналитичке и правне послове
обављају се послови који се односе на: координацију рада унутрашњих
организационих јединица Сектора у области вршења инспекцијског надзора; израду планова и програма рада; праћење стања у области надзора, предлагање мера за отклањање уочених проблема; израду извештаја и информација о раду и стању у областима у којима се обавља надзор; израду упутстава и инструкција за јединствено поступање инспектора; вршење инспекцијског надзора и пружање стручне помоћи одељењима ван седишта Министарства,  праћење прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења; сарадњу са другим органима државне управе, организацијама, правосудним органима и удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; административно-техничке послове за потребе Сектора и Одељења и послове контроле штампаних, електронских и других облика оглашавања субјеката из области туризма, припрему стручних основа за израду прописа из делокруга Сектора, као и други послови из ове области.

 

          У Сектору туристичке инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

         - у седишту Министарства:

 

  1. Одсек за контролу рада инспектора;

 

  1. Одељење за координацију, студијско-аналитичке и правне послове.

 

        - ван седишта Министарства:

 

  1. Одељење туристичке инспекције Београд, за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Град Београд, Мачвански управни округ, Колубарски управни округ, Поморавски управни округ, Шумадијски управни округ, Подунавски управни округ и Браничевски управни округ, са седиштем у Београду;
  2. Одељење туристичке инспекције Нови Сад, за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Севернобачки управни округ, Севернобанатски управни округ, Западнобачки управни округ, Јужнобачки управни округ, Сремски управни округ, Средњебанатски управни округ и Јужнобанатски управни округ, са седиштем у Новом Саду;
  3. Одељење туристичке инспекције Краљево, за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Златиборски управни округ, Моравички управни округ, Рашки управни округ, Расински управни округ, Косовско-митровачки управни округ, Пећки управни округ и Призренски управни округ, са седиштем у Краљеву;
  4. Одељење туристичке инспекције Ниш, за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Борски управни округ, Зајечарски управни округ, Нишавски управни округ, Топлички управни округ, Пиротски управни округ, Јабланички управни округ, Пчињски управни округ, Косовски управни округ и Косовско-поморавски управни округ, са седиштем у Нишу.

 

 

              У Одсеку за контролу рада инспектора обављају се  послови који се односе на: интерну контролу рада туристичких инспектора и других државних службеника у Сектору и вршење инспекцијског надзора са циљем превентивног деловања ради остваривања законитости, боље ажурности и уједначеног поступања у раду, као и други послови из ове области.

 

 

       У Одељењу за координацију, студијско-аналитичке и правне послове, обављају се послови који се односе на: координацију рада унутрашњих организационих јединица Сектора у области вршења инспекцијског надзора и предузимања управних и казнених мера; израду планова и програма рада; израду извештаја и информација о раду и стању у областима у којима се обавља надзор; израду упутстава и инструкција за јединствено поступање инспектора; вршење инспекцијског надзора и пружање стручне помоћи одељењима ван седишта Министарства; праћење прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења; сарадњу са другим органима државне управе, организацијама, правосудним органима и удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; административно-техничке послове за потребе Сектора и Одељења и послове контроле штампаних, електронских и других облика оглашавања субјеката из области туризма, као и други послови из ове области.

 

 

            У Одељењу туристичке инспекције Београд образују се уже унутрашње једиице:

 

  1. Одсек туристичке инспекције за Град Београд;

 

  1. Одсек туристичке инспекције Београд за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Мачвански управни округ, Колубарски управни округ, Поморавски управни округ, Шумадијски управни округ, Подунавски управни округ и Браничевски управни округ, са седиштем у Београду.

            Одељења и одсеци туристичке инспекције ван седишта Министарства обављају послове који се односе на: вршење инспекцијског надзора над извршавањем закона и других прописа у области туризма и угоститељства; предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора и праћење њиховог исхода; координацију рада; израду извештаја и информација о раду и стању у областима у којима се обавља надзор; сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и контролу извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам; као и друге послове из ове области.

Привредним субјектима

1. Обавезе угоститеља у погледу минимално-техничких услова:

2. Контролне листе

     2.1. Туристичка делатност, Туристичке агенције организатори путовања

     2.2 Туристичка делатност, Туристичке агенције посредници:

     2.3. Туристичка делатност, Путовања за сопствене потребе:

     2.4. Угоститељска делатност - Категорисани угоститељски објекти за смештај:

     2.5. Угоститељска делатности, Некатегорисани угоститељски објекти за смештај:

     2.6. Угоститељска делатност,  Домаћа радиност:

     2.7. Угоститељска делатност, Сеоска туристичка домаћинства:

     2.8. Угоститељска делатност Угоститељски објекти за исхрану и пиће:

     2.9. Наутичкотуристичка делатност:

     2.10. Ловнотуристичка делатност:

     2.11. Услуге туристичких професија:

     2.12. Услуге изнајмљивања возила:

     2.13. Јавна скијалишта:

3. Акти о примени прописа

     4. Остала обавештења